ทําบัญชีสมุทรปราการ logo

เราอยากให้คุณได้อ่าน

บทความ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืออะไร ?

มาทำความรู้จัก-ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นเรื่องสำคัญที่นิติบุคลอาจจะเป็นบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, บริษัทมหาชน, สมาคม, มูลนิธิ, หน่วยงานราชการ หรือเอกชนอื่น ๆ ที่มีตัวตนทางกฎหมายแยกจากบุคคลธรรมดา ในบทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักเรื่องนี้กัน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืออะไร

คือ การเสียภาษีที่นิติบุคคลต้องชำระตามรายได้ที่ได้รับ เช่น กำไรสุทธิ ดอกเบี้ย ศึกษาเงินสงเคราะห์ รายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายได้อื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ

มีขั้นตอน และกฎเกณฑ์ที่แตกต่างไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจมีการกำหนดอัตราภาษีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศด้วย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี และวิธีการยื่นของแบบฟอร์มการเสียภาษีที่แตกต่างกันไปอีกด้วย

นิติบุคคล คือ หน่วยงาน หรือกลุ่มที่มีตัวตนทางกฎหมายแยกจากบุคคลธรรมดา โดยนิติบุคคลมีสิทธิ และหน้าที่ต่างจากบุคคลธรรมดา เช่น นิติบุคคลมีความสามารถในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ซื้อขายทรัพย์สิน ติดต่อกับหน่วยงานราชการ และผู้รับภาษี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลนั้น ๆ

นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานราชการ และอื่น ๆ

การสร้างนิติบุคคลมักจะต้องทำการจดทะเบียนตามกฎหมาย เพื่อให้ได้สถานภาพทางกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ และธุรกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51

 • บริษัท หรือ ห้างหุ้งส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 • มีรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด51

ภาษีเงินได้นิติบุคคล รู้ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

ประมาณการกำไรสุทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 1. ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบฯ เสียภาษีครึ่งปีไว้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ยื่นแบบฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว
 2. ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิ ไม่น้อยกว่า กำไรสุทธิที่ยื่นแบบฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบฯ เสียภาษีครึ่งปีไว้ น้อยกว่ากึ่งหน่ึง ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว เนื่อจากได้รับยกเว้น หรือลดอัตราภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด51

การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51

บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีรอบระยะเวลาบัญชีครบ 12 เดือน มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี)

การยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ E-FILING ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน

หากลืมยื่น/ยื่นเกินกำหนด

ต้องระยะวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และถ้ามีภาษีต้องชำระต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนหรือ 20% ของภาษีที่ต้องชำระ

ช่องทางชำระภาษี

 • e-Payment
 • Mobile Banking
 • Internet Banking
 • ATM on Internet
 • Internet Credit Card
 • Counter Service
 • Tele Banking
 • Tax Smart Casrd

สรุปได้ว่า ภาษีเงินได้นิติบุคคลเ ป็นกลไกที่สำคัญในการบำรุงรักษาสังคม และสร้างเศรษฐกิจ โดยช่วยสนับสนุนการพัฒนา และขับเคลื่อนเป้าหมายทางเศรษฐกิจ และสังคมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้รัฐบาล ซึ่งใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการสาธารณูปโภค เป็นต้น

ไม่อยากยุ่งยากเรื่องเอกสารด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีปรึกษาเรา สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สุมทรปราการ

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ต้อง สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี

สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี รับจดบริษัท ทั้งรูปแบบออนไลน์ และแบบยื่นตรงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ที่มีคุณภาพ มีผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน มายาวนาน และมีทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการ 

ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมทั้งคำปรึกษาแนะนำเพื่อให้งาน จดทะเบียนบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจของคุณ ดำเนินไปด้วยความสะดวก และ มั่นคง”

บริการด้านบัญชี

 • บันทึก บัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองและจัดทำบัญชีให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน (Draft)
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • จัดทำบัญชีเงินเดือน คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ อื่นๆ

บริการตรวจสอบบัญชี/ปิดงบการเงินสิ้นปี (Audit Service)

 • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50,ภงด.51,บอจ.5,ส.บช.3)
 • จัดเตรียม ข้อมูล เอกสารเพื่อนำส่งงบ กับกระทรวงพาณิชย์ ผ่าานระบบ DBD e-Filing

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี รายเดือน (Accounting and Tax Service)

 • บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้ ( ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 )
 • บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 ภพ.36)
 • บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำแบบนำส่งประกันสังคม,กองทุนทดแทนพร้อมทั้งนำส่งประกันสังคม
 • บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปี วางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร และวางแผนภาษีเพื่อให้กิจการของท่านประหยัดภาษี

บริการด้านอื่นๆของเรา

 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
 • จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์
 • ให้คำปรึกษา ปัญหาด้านกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษา ด้านแหล่งเงินทุน การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชี เพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ให้คำปรึกษา ด้านการตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
 • ให้คำปรึกษา เรื่องเอกสารการออกบิล การทำสต๊อกสินค้า การจัดเก็บเอกสาร
 • ให้คำปรึกษา ด้านทำเล จัดหาที่จดตั้งบริษัท รับแฟ็ก ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค
ทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-how to จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ-ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การทำบัญชีมีความสำคัญมาก ในการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับข้อมูลทางการเงินขององค์กร การทำการตรวจสอบบัญชีอย่างเสริมสร้าง ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริหารงานทางการเงินของคุณ และช่วยประหยัดเวลา และแรงงานให้กับกิจกรรมธุรกิจหลักของคุณ นอกจากนี้ เรายังมีความหลากหลาย ในบริการทางบัญชีที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างครบถ้วน สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี และยินดีเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีให้คุณ

ข้อมูลจาก กรมสรรพากร

บทความล่าสุด

  ทุนจดทะเบียนบริษัท ของคุณ ควรมีเท่าไหร่ ?

  December 22, 2023|

  ข้อสังเกตง่ายๆ บริษัทของคุณ ควรมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? พีรวิชญ์ จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ราคาถูก คุ้มค่า การันตีประสบการณ์กว่า 20…

  Load More

  End of Content.

  รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
  เริ่มต้น 1,000 บาท

  จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ

  รับจบทุกปัญหา ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มในการขยายธุรกิจ

  ทําบัญชีสมุทรปราการ logo
  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และภาษี ถูกต้องตามหลักของกฏหมาย

  Contact Info