ทําบัญชีสมุทรปราการ logo

เราอยากให้คุณได้อ่าน

บทความ

ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท

ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท การ จดทะเบียนบริษัท มีข้อดีอย่างไร ?

จดทะเบียนบริษัท คือ กระบวนการทางกฎหมายที่นำบริษัทมาลงทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีสถานะทางกฎหมาย พูดง่ายๆว่า เป็นการแจ้งเกิดบริษัทอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย วันนี้ สำนักงานพีรวิชญ์ รับทำบัญชี และ จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ  จะมาให้ข้อมูลกับคนที่กำลังตัดสินใจว่า ควร ‘จดทะเบียนบริษัท’ แบบไหนดี

ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ

ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท และ การ ' จดทะเบียนบริษัท ' มีกี่ประเภท ?

การจดทะเบียนบริษัทแบ่งออกแป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดา

เป็นการจดทะเบียนบริษัท ของกิจการที่มีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว คิดเอง ทำเอง และมีอิสระในตัดสินใจทุกอย่างได้อย่างเต็มที่

เหมาะกับ บริษัทนาดเล็ก ขายสินค้าหรือบริการง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก มูลค่าของกิจการไม่สูงมาก

ข้อดี คือ ผู้ประกอบการจะได้รับกำไรเต็ม ๆ และเสียภาษีโดยคำนวณอัตราภาษีหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเท่านั้น แต่ถ้ากิจการขาดทุนก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างรวมถึงหนี้สินแบบไม่จำกัดเช่นกัน

2. การจดทะเบียนบริษัทสำหรับนิติบุคคล

เป็นการจดทะเบียนบริษัท ของกิจการที่มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน การกระทำทุกอย่างจะเป็นไปในนามกิจการทั้งหมด 

ข้อดี คือ ภาษีเงินได้สูงสุดที่ต้องจ่ายจะอยู่ที่ 20% ซึ่งน้อยกว่าจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนพาณิชย์ แต่การดำเนินกิจการ อาจมีความล่าช้า เพราะมีผู้ตัดสินใจหลายคน    โดยทะเบียนนิติบุคคลมี 3 ประเภทแบ่งตามการรับผิดชอบหนี้สิน ที่ “จำกัด” หรือ “ไม่จำกัด”

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ กิจการที่มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะจดหรือไม่จดทะเบียนนิติบุคคลก็ได้ โดยความรับผิดชอบของหุ้นส่วนมีประเภทเดียวเท่านั้น    คือ ผู้ที่รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “ไม่จำกัดจำนวน” ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถตกลงทำกิจการร่วมกันและแบ่งปันกำไรจากกิจการได้อีกด้วย แต่ถ้ากิจการขาดทุน หุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบหนี้สินร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนห้างหุ้นส่วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ กิจการที่มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ความรับผิดชอบของหุ้นส่วน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือแบบ “จำกัด”    และ แบบ “ไม่จำกัด”  ผู้ที่รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “จำกัด” จะไม่สามารถตัดสินใจในกิจการได้ และผู้ที่รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “ไม่จำกัด” จะมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในกิจการได้ทั้งหมด 
  และถ้าหากกิจการขาดทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะไม่ต้องจ่ายภาษี
 • บริษัทจำกัด คือ กิจการที่มีผู้ประกอบการ 3 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนมีประเภทเดียว คือ ผู้ที่รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “จำกัด”   ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ค้างชำระ ซึ่งกิจการแบบนี้ต้องมีภาพลักษณ์ดี มีการวางแผนกิจการรัดกุม และมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำให้กิจการเกิดความน่าเชื่อถือ

“ ขาดที่ปรึกษา มีปัญหาเรื่องบัญชี ”

สำนักงานพีรวิชญ์ ทำบัญชี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมช่วยเหลือ

และยินดีเป็นที่ปรึกษา พีรวิชญ์  จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ‘

ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท-ทำบัญชี

จดทะเบียนบริษัท ต้องเตรียม เอกสาร อะไรบ้าง?

(ที่ไม่ใช่ฟอร์ม จดทะเบียนนิติบุคคล)

เอกสารที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรณี โดยจะ แบ่งได้ 3 กรณีหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. กรณีทั่วไป (หุ้นส่วนเป็นคนไทยทั้งหมด + ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน)
 • สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน ทุกท่าน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

           จดทะเบียนบริษัท ต้องใช้หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป    จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  ต้องใช้หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรก เฉพาะของสถานที่ตั้ง พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. กรณีหุ้นส่วนเป็นคนไทยทั้งหมด + ทุนจดทะเบียน มากกว่า 5 ล้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน ทุกท่าน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

           จดทะเบียนบริษัท  ต้องใช้หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ต้องใช้หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรก เฉพาะของสถานที่ตั้ง พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 •  หนังสือรับรองเงินฝาก (ฉบับจริงจากทาง ธนาคาร) จำนวน 1 ชุด (สามารถนำเข้าบัญชีของหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้)
3. กรณีมีต่างชาติ เป็นผู้ถือหุ้นด้วย
 •  สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน คนไทย ทุกท่าน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

           จดทะเบียนบริษัท ต้องใช้หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ต้องใช้หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรก เฉพาะของสถานที่ตั้ง พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 •  สำเนาพาสปอร์ต ของหุ้นส่วนต่างชาติ พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองเงินฝาก (ฉบับจริงจากทาง ธนาคาร) >> เฉพาะสัดส่วนทุนของคนไทยรวมกันทุกคน (51% ของ ทุนจดทะเบียน) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแบบฟอร์ม ที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนไปจดทะเบียนบริษัท  เพื่อส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขั้นตอนการ ‘ จดทะเบียนบริษัท ‘  สามารถอ่านได้ ในบทความ How to จดทะเบียนบริษัท แบบง่ายๆ

ทำบัญ-ตรวจสอบบัญชี-จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

สำนักงานพีรวิชญ์ ทำบัญชี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมช่วยเหลือ

และยินดีเป็นที่ปรึกษา พีรวิชญ์  จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ‘

ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทมีข้อดีมากมาย นอกจากนั้นยังเป็นวิธีที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้เพิ่มความน่าเชื่อถือ และลดภาระด้านภาษี ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทในหลายๆด้าน

เช่น

 • การจดทะเบียนบริษัทสามารถใช้รับรองความถูกต้องของธุรกิจ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด รวมถึงลูกค้า พาร์ทเนอร์ และนักลงทุน

 

 • การจดทะเบียนบริษัทสามารถใช้รับทุนจากนักลงทุนหรือธนาคารได้ เพราะการรับทุนประเภทนี้การมีสถานะของบริษัทจดทะเบียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมักจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการรับเงินกู้หรือการลงทุน

 

 • การจดทะเบียนบริษัทมีสิทธิและความรับผิดชอบทางกฎหมายซึ่งจะช่วยปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่บริษัทพบปัญหาการเงินหรือกฎหมาย

 

 • การจดทะเบียนบริษัทช่วยในการจัดการและติดตามการเงินของธุรกิจอย่างถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญในการจัดทำรายงานการเงิน การเสนอขายหุ้น และการชำระภาษี

 

 • การจดทะเบียนบริษัทสามารถใช้รับรองความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีผลในการรับรองสิทธิ์ทางภาษีและการรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 • การจดทะเบียนบริษัทช่วยในการสร้างเครดิตให้บริษัท ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ในการรับสินเชื่อ ทำธุรกรรมธุรกิจ และสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด

 

 • การจดทะเบียนบริษัทเปิดทางให้คุณมีสิทธิ์ในการประมูลหุ้นหรือเสนอขายหุ้นแก่สาธารณะ ซึ่งเป็นวิธีในการระดมทุนสำหรับการขยายบริษัท

หลายคนอาจสงสัยว่า ในเมื่อการจดทะเบียนบริษัท มีข้อดีขนาดนี้ แล้ว ทำไมบางบริษัทถึงยังไม่จดทะเบียนบริษัท ปัญหานี้ตอบได้ง่ายมากๆ นั่นก็คือ บริษัทส่วนมาก “ไม่รู้” ไม่รู้ว่า การจดทะเบียนบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร! ไม่รู้ว่าการจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง! ทำให้หลายบริษัทเลือกที่จะไม่จดทะเบียนบริษัท เพราะคิดว่าขั้นตอนมันยากเกินไป และไม่รู้ว่า หลังจากจดทะเบียนบริษัท ธุรกิจจะเติบโตและสามารถหาเงินได้มากขนาดไหน 

แต่อย่างไรก็ตามการ ‘จดทะเบียนบริษัท’ เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณในระยะยาว ควรศึกษากฎหมาย หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้อง ก่อนการดำเนินกระบวนการนี้

” หากคุณเป็นกังวล ขาดที่ปรึกษา มีปัญหาเรื่องบัญชี หรือขาดความเข้าใจเรื่องภาษี “  สำนักงานพีรวิชญ์ ทำบัญชี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมช่วยเหลือ และยินดีเป็นที่ปรึกษา พีรวิชญ์ ‘ จดทะเบียน บริษัทสมุทรปราการ ‘

ทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี-how to จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ-ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทความล่าสุด

  ทุนจดทะเบียนบริษัท ของคุณ ควรมีเท่าไหร่ ?

  December 22, 2023|

  ข้อสังเกตง่ายๆ บริษัทของคุณ ควรมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? พีรวิชญ์ จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ราคาถูก คุ้มค่า การันตีประสบการณ์กว่า 20…

  Load More

  End of Content.

  รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
  เริ่มต้น 1,000 บาท

  จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ

  รับจบทุกปัญหา ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มในการขยายธุรกิจ

  ทําบัญชีสมุทรปราการ logo
  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และภาษี ถูกต้องตามหลักของกฏหมาย

  Contact Info