ทําบัญชีสมุทรปราการ logo

เราอยากให้คุณได้อ่าน

บทความ

เอกสารจดทะเบียนบริษัท สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

เอกสารจดทะเบียนบริษัท เราควรเตรียมก่อนยื่นให้เรียบร้อย ขั้นแรกก่อนที่เราจะเริ่มต้น เราต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า จดทะเบียนบริษัทมีกี่ประเภท มีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทมีปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้อ่านกันแล้ว ในการจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ

เอกสารจดทะเบียนบริษัท

ก่อนเตรียม เอกสารจดทะเบียนบริษัท

เอกสารจดทะเบียนบริษัทที่ต้องใช้ จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรณี โดยจะ แบ่งได้ 3 กรณีหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. กรณีทั่วไป (หุ้นส่วนเป็นคนไทยทั้งหมด + ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน)
 • สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน ทุกท่าน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

           จดทะเบียนบริษัท ต้องใช้หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป    จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  ต้องใช้หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรก เฉพาะของสถานที่ตั้ง พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
2. กรณีหุ้นส่วนเป็นคนไทยทั้งหมด + ทุนจดทะเบียน มากกว่า 5 ล้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน ทุกท่าน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

           จดทะเบียนบริษัท  ต้องใช้หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ต้องใช้หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรก เฉพาะของสถานที่ตั้ง พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 •  หนังสือรับรองเงินฝาก (ฉบับจริงจากทาง ธนาคาร) จำนวน 1 ชุด (สามารถนำเข้าบัญชีของหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้)
3. กรณีมีต่างชาติ เป็นผู้ถือหุ้นด้วย
 •  สำเนาบัตรประชาชน ของหุ้นส่วน คนไทย ทุกท่าน พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

           จดทะเบียนบริษัท ต้องใช้หุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ต้องใช้หุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรก เฉพาะของสถานที่ตั้ง พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 •  สำเนาพาสปอร์ต ของหุ้นส่วนต่างชาติ พร้อม เซ็นต์รับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองเงินฝาก (ฉบับจริงจากทาง ธนาคาร) >> เฉพาะสัดส่วนทุนของคนไทยรวมกันทุกคน (51% ของ ทุนจดทะเบียน) จำนวน 1 ชุด
 
เอกสารแบบฟอร์ม ที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนไปจดทะเบียนบริษัท  เพื่อส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขั้นตอนการ ‘ จดทะเบียนบริษัท ‘  สามารถอ่านได้ ในบทความ How to จดทะเบียนบริษัท แบบง่ายๆ

ขั้นตอนเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัท

สิ่งสำคัญของขั้นตอนเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัท คือ การเตรียมเอกสารต่างๆ โดยเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทให้ใช้ลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จากผู้ถือหุ้นคนใดก็ได้ 1 คน ส่วนเอกสารบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ให้ลงชื่อด้วยตนเองได้เลย เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนไปจดทะเบียนบริษัท แบบวันเดียว ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีทั้งหมดดังนี้

 • แบบ บอจ. 1 หรือแบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • แบบ บอจ. 2 หรือหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมชำระอากรแสตมป์ 200.-
 • แบบ บอจ. 3 หรือรายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 • แบบ ว. หรือแบบวัตถุที่ประสงค์
 • แบบ ก. หรือรายละเอียดกรรมการ
 • ใบแจ้งผลจองชื่อนิติบุคคล (ต้องยังไม่หมดอายุ)
 • หลักฐานเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • แบบ บอจ. 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นในกิจการ
 • ที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
 • สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 • สำเนาข้อบังคับ พร้อมชำระอากรแสตมป์ 200.-
 • สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้ผู้ถือหุ้น
 

*กรณีบริษัทมีผู้ถือหุ้น เป็นคนต่างด้าวที่ถือหุ้นไม่เกิน 50% หรือ คนต่างด้าวไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น แต่เป็นกรรมการร่วมลงนามผูกพันกับบริษัท ต้องมีเอกสารหลักฐาน แสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นคนไทยทุกคน โดยต้องเป็นเอกสารที่ทางธนาคารออกให้ นำมาประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารจะต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับเงินที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน นำมาลงทุน ซึ่งเป็นคำสั่งของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เราควรเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัทให้เรียบร้อย

 

ไม่ต้องเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัทให้เหนื่อย เพียงแค่จดทะเบียนบริษัทกับเราวันนี้ แถมฟรี 22 รายการ

 • จองชื่อ ฟรี!
 • ตรายางบริษัท แบบหมึกในตัว ฟรี!
 • ออกแบบตรายาง  ฟรี!
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรี!
 • คัดเอกสารให้ทั้งชุด ฟรี!
 • เอกสารขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง ฟรี!
 • แบบฟอร์ม ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ฟรี!
 • แบบฟอร์ม ใบหัก ณ ที่จ่าย ฟรี!
 • แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย ฟรี!
 • แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ ฟรี!
 • แบบฟอร์มใบส่งของ ฟรี!
 • แบบฟอร์มรายงานเงินเดือน ฟรี!
 • แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ฟรี!
 • ไฟล์สัญญาเช่าสำนักงาน ฟรี!
 • ไฟล์สัญญาเช่ายานพาหนะ ฟรี!
 • ไฟล์สัญญาจ้าง ฟรี!
 • งานสต๊อคการ์ด ฟรี!
 • ไฟล์งานเงินสดย่อย ฟรี!
 • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ฟรี!

บทความล่าสุด

  ทุนจดทะเบียนบริษัท ของคุณ ควรมีเท่าไหร่ ?

  December 22, 2023|

  ข้อสังเกตง่ายๆ บริษัทของคุณ ควรมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ? พีรวิชญ์ จดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ ราคาถูก คุ้มค่า การันตีประสบการณ์กว่า 20…

  Load More

  End of Content.

  รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
  เริ่มต้น 1,000 บาท

  จดทะเบียนบริษัท-สมุทรปราการ

  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ

  รับจบทุกปัญหา ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มในการขยายธุรกิจ

  ทําบัญชีสมุทรปราการ logo
  สำนักงานพีรวิชญ์ การบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และภาษี ถูกต้องตามหลักของกฏหมาย

  Contact Info